Ajuts escolars per a menjador i per a llibres

Última revisió 11-01-2022 16:20
14/01/2022

Les famílies amb infants en edat escolar en situació de vulnerabilitat, poden comptar amb ajuts per al servei de menjador i per a llibres i material escolar.

L'Ajuntament de la Garriga gestiona cada curs escolar una mitja de 250 sol·licituds d'ajuts per a menjador escolar dels centres públics i concertats del municipi. I és que, tot i que aquestes subvencions van a càrrec del Consell Comarcal, és l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament l'encarregada de tramitar-les, gestionar-les i avançar els pagaments, que el Consell Comarcal sufraga a final de curs.

En aquest curs 2021-22, la xifra, però, ha baixat i a l'inici de curs es van comptabilitzar 210 sol·licituds. D'aquestes, 162 van obtenir ajut: 159 perceben el 70% del preu per dia que marca el departament d'Ensenyament de la Generalitat (6,33 €) i 3 reben el 100% per discapacitat greu (cal tenir en compte, a més, que per alumnes d'especial risc, Serveis Socials atorga un ajut extra per poder cobrir el 100% de la quota). De la resta, 34 van ser denegades i 14 resten pendents de resoldre.

Malgrat això, la convocatòria de beques menjador és oberta durant tot el curs, ja que constantment hi pot haver altes i baixes en el servei. En total, el Consell Comarcal pot arribar a dedicar al voltant de 100.000 € a aquestes ajudes.

El circuit dels ajuts de menjador

  1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental estableix les bases, que es publiquen a l'abril.
  2. Presentació de sol·licituds durant els mesos de maig a juny (un cop finalitzat el termini, se'n poden seguir presentant, però ja no es garanteix l'efecte retroactiu).
  3. L'Ajuntament tramita les sol·licituds.
  4. El Consell Comarcal resol les sol·licituds entrades dins de termini. Durant el curs, va resolent les noves peticions que van arribant.
  5. Cada menjador escolar porta el control dels dies que les infants becats es queden a dinar.
  6. Trimestralment, Serveis Socials fa el pagament de les beques a les famílies.
  7. A final de curs, l’Ajuntament certifica al Consell Comarcal la despesa efectuada durant el curs. A la vegada, ja s’ha iniciat el circuit del curs següent.
  8. El Consell Comarcal revisa la justificació presentada per l’Ajuntament. Si és correcta, en dona el vist i plau i paga a l’Ajuntament l’import dels ajuts atorgats.

Ajuts per a llibres i material escolar

Els ajuts per a llibres i material escolar estan gestionats directament per l’Ajuntament. En aquest cas, s’han de sol·licitar en un període concret (durant l’estiu) i el circuit també és diferent, ja que Serveis Socials fa l’ingrés al centre escolar i és el centre qui s’encarrega de traspassar-lo a la família.

La quantitat atorgada anirà en funció de cada cas, ja que s’estableix una puntuació que té en compte factors econòmics, però també d’altres com la condició de família nombrosa o monoparental, malalties, situacions de violència, etc.

Poden sol·licitar subvencions per a llibres les famílies amb infants empadronats a la Garriga i que estudiïn en escoles públiques i concertades del municipi.

Ajuts per a llibres i material escolar i per a menjador
Ajuts per a llibres i material escolar i per a menjador