Convocatòria d’ajuts per activitats de lleure i casal de l’ajuntament de la Garriga de l’any 2019

Termini de presentació de sol·licituds: del 3 de juny al 30 de setembre del 2019.

L’Ajuntament de la Garriga per acord del Ple de data 29 de març del 2017 va aprovar  les Bases Reguladores per a l’atorgament per part de l’Ajuntament a través de Servei Socials  del mateix municipi, destinades a ajuts pel pagament d’Activitats de Lleure i casal de l'ajuntament.

Quin cost té:

L’assignació de les subvencions es basarà en els següents trams d’acord amb la puntuació obtinguda.

Quan es dóna resposta:

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol•licituds.

Qui pot sol·licitar-ho:

Infants i joves de La Garriga amb situació familiar de necessitats especials i amb problemàtiques socials i/o econòmiques

Cal aportar:

 • Formulari específic de sol·licitud

  Junt amb l’imprès de sol•licitud cal adjuntar documentació obligatòria i, si és el cas, també complementària.

 • Documentació identificativa obligatòria:

  a) NIF/NIE o passaport del/de la sol•licitant. En el cas de no disposar-se, certificat de naixement o llibre de família on consti la filiació.
  b) Volant de convivència expedit per l’Ajuntament.
  c) En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d’aquest fet.

 • Documentació econòmica obligatòria:

  Documentació justificativa dels ingressos de la unitat familiar (s’han d’acreditar tots els ingressos de la unitat familiar de convivència):
  a)Declaració presentada de l’IRPF de l’any anterior al de l’aprovació de la convocatòria de tots els membres de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos
  b)En el cas de no presentar la declaració del IRPF s’haurà d’aportar:
  -En tots els casos (a excepció dels /les estudiants majors de 16 anys): l’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.
  -En el cas de treballadors /a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos on consti els ingressos percebuts.
  -En el cas de persones en situació d’atur, el certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la Generalitat en què consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia.
  - En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos.
  - En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia actualitzada.
  - En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu.
  -En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors: declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar.
  a)En el cas de treballadors autònoms la declaració de renda i/o beneficis i pèrdues del treball per compte, moviments bancaris i declaració jurada d’ingressos.
  b)Si és el cas, conveni o la sentència de divorci/separació. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (justificant d’interposició de la demanada, document notarial...)
  -En cas que s’hagi establert el pagament d’una pensió, però que no es passi, s’ha d’acreditar la denúncia d’aquest fet. Si no es porta el document, es comptarà la pensió com un ingrés.
  c)El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.
  d)Justificant de pagament de l’activitat de lleure i/o casal d’estiu i nº de compte de la persona sol•licitant.

 • Documentació complementària

  a) Si és el cas, el títol de família nombrosa i/o títol de família monoparental vigents expedit per l’organisme competent on consti, entre d’altres, la categoria especial o general.
  b) Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
  c) Si és el cas, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat/invalidesa emesa per l’organisme competent, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes, corresponent a l’alumne i/o germans o convivents.
  d) Si és el cas, resolució del grau de dependència.
  e) En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents actuals que ho acreditin.

Canals de tramitació:

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
dilluns de 8 a 19 h. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa

Serveis Socials

C/ Sant Francesc, 1- 3 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 871 90 95
Horari:  
De dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns de 16:30 a 19h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 31.05.2019 | 14:13