Comunicació d'obres

Comunicació que es fa a l'ajuntament informant sobre l'inici de petites obres, a fi que l'Administració en tingui coneixement.

El tipus d'obres que es podran realitzar per tant són:

 • Reformes que no comportin nova distribució ni canvis estructurals (cuines, banys...).
 • Substitució de paviments i falsos sostres.
 • Enguixats o arrebossats de parets interiors (sense l’ús de bastides superiors als 3 metres).
 • Reparació  o renovació de la impermeabilització del terrat.
 • Instal·lacions interiors d’aigua, gas, electricitat i similars que no afectin elements estructurals.
 • Substitució de baixants, sense l’ús de bastides superiors als 3 metres.
 • Rehabilitació de façanes (no catalogades) mitjançant ús de plataforma o de bastides no superiors als 3 metres.
 • Substitució de fusteries.
 • Tala d’arbres no catalogats.
 • Construcció de tanques.
 • Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 • Obres en locals comercials de menys de 750 m2 que no suposin nova distribució interior.

No es tramita com a comunicació d'obres ni les obres en edificis catalogats ni les zones on actualment hi ha suspensió de llicències.

En virtut del Decret Legislatiu 1/2010, Text refós de la llei d'urbanisme, l'Ajuntament podrà revisar les obres i instal·lacions en l'exercici de la inspecció urbanística.

La ocupació de via pública caldrà sol·licitar-la a la Policia Local.

Quin cost té:

La taxa és de 92,80 €, regulada en l'ordenança municipal T06.Segons Decret 89/2010 de Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), caldrà dipositar unes fiances de runes i terres de 150 €.

Quan es dóna resposta:

El termini per resoldre és immediat, en el moment de presentar la sol·licitud.
El termini màxim per executar les obres serà d'1 any.

Qui pot sol·licitar-ho:

El propietari o promotor de l'obra.

Cal aportar:

 • Instància específica de sol·licitud.

 • Document acreditatiu d'haver liquidat la taxa corresponent.
 • Document acreditatiu d'haver liquidat la fiança de runes corresponent.
 • En el cas de representació legal de la persona sol•licitant, poders de representació i/o documentació que l’acrediti.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
dilluns de 8 a 19 h. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 14.11.2018 | 10:47