Ajuts de llibres i material escolar de l'Ajuntament de la Garriga (Curs 2018-2019)

Termini sol•licitud: del 14 de juny al 15 de novembre de 2018.

Per acord del Ple de data  29 de març van ser aprovades les Bases Reguladores per a l’atorgament per part de l’Ajuntament a través del Servei Socials del mateix municipi  de subvencions destinades a ajuts de llibres i material escolar als/les  alumnes/as empadronats/des a la Garriga i matriculats/des en centres públics o privats concertats d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i CFGM de la mateixa població, que es trobin en una situació de vulnerabilitat socioeconòmica. Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

 • Donar suport econòmic a la despesa que suposa la compra de llibres de text i material escolar a les famílies del municipi.
 • Protegir la vulnerabilitat dels infants davant els efectes de la situació econòmica actual i fomentar el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació.
 • Prevenir l’absentisme escolar.
 • Facilitar els mitjans materials necessaris pel correcte desenvolupament del procés d’aprenentatge.

Quin cost té:

L’assignació de les subvencions es basarà en trams d’acord amb la puntuació obtinguda.

Quan es dóna resposta:

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol•licituds.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran ser beneficiaris als/les alumnes/as empadronats/des a la Garriga i matriculats/des en centres públics o privats concertats d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i CFGM de la mateixa població, que es trobin en una situació de vulnerabilitat socioeconòmica, i en determinats casos quan el CFGM i batxillerats es cursin fora de la Garriga es podran subvencionar quan els Serveis Socials considerin que la situació familiar ho requereix, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

Cal aportar:

 • Formulari de sol.licitud per ajut de llibres i material escolar 2018-2019

 • Documentació identificativa obligatòria:

  a) NIF/NIE o passaport del/de la sol•licitant. En el cas de no disposar-se, certificat de naixement o llibre de família on consti la filiació.
  b) Volant de convivència expedit per l’Ajuntament.
  c) En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d’aquest fet.
  d) El document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne pel qual es sol•licita l’ajut

 • Documentació econòmica obligatòria:

  Dels membres computables per al càlcul de la renda de la unitat familiar:

  a)En tots els casos, l’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social
  b)Declaració presentada de l’IRPF de l’any anterior al de l’aprovació de la convocatòria de tots els membres de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos .
  c)En el cas de no presentar la declaració del IRPF s’haurà d’aportar:

  -En el cas de treballadors /a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos on consti els ingressos percebuts.
  -En el cas de persones en situació d’atur, el certificat actualitzat de l’Oficina de Treball de la Generalitat en què consti si es percep la prestació d’atur i la seva quantia.
  -En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no contributius, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos.
  -En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d’una pensió i de la seva quantia actualitzada.
  -En el cas de persones perceptores de la renda mínima d’inserció, el certificat acreditatiu.
  -En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors: declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar (annex 1).

  d) En el cas de treballadors autònoms, les dues darreres declaracions trimestrals. No obstant, en el cas d’estar exemptes de presentar els esmentats models, caldrà acreditar-ho mitjançant l’alta d’autònoms col•laborador, o bé mitjançant el model d’autònom professional.
  e) Si és el cas, el conveni o la sentència de divorci/ separació.
  f) El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.

 • Documentació complementària:

  a)Si és el cas, el títol de família nombrosa i/o títol de família monoparental
  b)Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
  c) Si és el cas, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat/invalidesa emesa per l’organisme competent, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes, corresponent a l’alumne i/o germans o convivents.
  d) Si és el cas, Resolució del grau de dependència.
  e) En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin.
  f) Informe mèdic d’algun dels serveis següents: CSMA (Centre Salut Mental Adults) o serveis equivalents, serveis d’estimulació precoç (CDIAP), CSMIJ (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil) o serveis equivalents.
  g) Informe de seguiment/tractament al CAS (Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències).
  h) Si és el cas de ser víctima de violència de gènere documentació que acrediti.
  i) En cas de CFGM i Batxillerats que no es cursin en el municipi de la Garriga, s’haurà d’adjuntar dades econòmiques del centre; nº de compte del centre i NIF del centre on cursarà els estudis.
  j) Informe de Serveis Socials que acrediti la situació de risc social.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  La sol•licitud es pot presentar a l’ OAC de l’Ajuntament. Horari: de dilluns a divendres laborables de 9.00h a 14.00h, i les tardes de dilluns i dijous de 16.30h a 19.00h. O a Serveis socials: Horari: de dilluns a divendres laborables de 9.00h a 14.00h, i les tardes de dilluns i dimarts de 16:30h a 19.00h.

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
dilluns de 8 a 19 h. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa

Serveis Socials

C/ Sant Francesc, 1- 3 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 871 90 95
Horari:  
De dilluns a divendres de 9 a 14h i dilluns i dimarts de 16:30 a 19h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 14.06.2018 | 19:09