Ajuts menjador famílies Escola Bressol Municipal

La Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció de 5.381.00 €, a l’Ajuntament de la Garriga, consistent en fons de prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc del Catàleg de concertació 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. Aquesta subvenció està destinada a minorar la quota del servei de menjador.

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu telefonar a l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Garriga.

Quan es dóna resposta:

Vist que l'abonament d'aquests ajuts s'ha d'efectuar dins l'any 2015 (desembre), el repartiment es farà tenint en compte la utilització del servei de menjador que hagin fet les famílies beneficiaries durant els mesos de gener a novembre de 2015.

Un cop fet el repartiment, les famílies interessades rebran un avís, informant-les si són una de les famílies beneficiàries i la forma d'abonament de l'ajut concedit.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les famílies d'infants matriculats a l'Escola Bressol Municipal Les Caliues, durant l'any 2015, la renda familiar actual (suma dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar) de les quals no superi els llindars màxims de renda que s'estableixen a continuació:

Famílies de dos membres: 17.377,00 €
Famílies de tres membres: 22.820,00 €
Famílies de quatre membres: 27.069,00 €
Famílies de cinc membres: 30.717,00 €
Famílies de sis membres: 34.241,00 €

Cal aportar:

 • Les famílies sol•licitants, als efectes d’aquest ajut, hauran de presentar una instància al Registre municipal de l’Ajuntament, juntament amb la documentació justificativa especificada a continuació:

  - Volant col•lectiu de la unitat familiar (certificat municipal de convivència).
  - Fotocòpia de la declaració de renda, de l’any 2014, efectuada de la unitat familiar (si es fa per separat, caldrà presentar-les totes), o bé, autorització signada (model d’imprès que us adjuntem en aquest espai), per a que l’ajuntament pugui obtenir de forma electrònica les dades requerides en el curs d’aquest procediment.
  - En cas de no haver de fer la declaració de renda, cal presentar certificat d’hisenda conforme s’està exempt de fer-la.

 • Si la situació econòmica familiar actual no és la mateixa que l’any 2014, caldrà presentar també:

  - Fotocòpia de tres últimes nòmines de tots els membres de la unitat familiar que estiguin en actiu.
  - En cas de ser autònom/a, cal presentar l’última liquidació trimestral i els dos últims rebuts de pagament de la quota d’autònoms.
  - Justificant d’estar a l’atur, dels membres que es trobin en aquesta situació, i de la prestació rebuda.
  - Justificants de tots els ingressos per prestacions socials, pensions alimentícies, etc., que es percebin.
  - En cas de ser beneficiari/ària de la Renda Mínima d’Inserció, cal presentar informe dels serveis socials d’atenció primària, conforme s’és beneficiari/ària d’aquesta.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l' Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
dilluns de 8 a 19 h. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 05.07.2017 | 09:44