Mesa de contractació

La Mesa de contractació és l’òrgan que assisteix a l’òrgan de contractació en els procediments d’adjudicació per les diferents contractacions, no menors, que realitza l’Ajuntament de la Garriga.

A grans trets, les seves funcions principals son:


a) Qualificar la documentació que acredita la personalitat jurídica, la capacitat, i la solvència tècnica i econòmica de les empreses que es presenten a les licitacions.
b) Obrir les ofertes presentades i valorar-les.
c) Proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor del licitador que hagi presentat la millor oferta.

La Mesa de contractació de l’Ajuntament de la Garriga, és una Mesa permanent aprovada pel plenari municipal en data 30 de setembre de 2015.

Tots els membres de la Mesa tenen veu i vot, tret de la secretaria que te veu, però no vot.

La Mesa esà formada per:

Presidència: Alcaldessa
Substituts: en primer lloc, primer tinent d’alcalde/ en segon lloc, el sego tinent d’alcalde

Vocals:

1.- Regidor de l’àrea gestora del contracte
2.- cap de l’àrea de serveis a les persones (si el contracte és del seu àmbit)
3.- Cap de serveis territorials, substitut (L’arquitecte/a tècnic/a municipal, L’enginyer/a tècnic/a municipal)
4.- Secretari de la corporació, substituts (Tècnic/a assessor/a de l’àrea de via pública, TAG de l’àrea de secretaria)
5.- Interventor de la corporació, substituts (TAG d’intervenció, Tècnic/a mitjà/ana d’intervenció)
6.- Tècnic responsable de l’execució del contracte
7.- Regidor de l’oposició segons ordre rotatiu establert ((cas de no poder assistir a la mesa podrà renunciar a favor del següent regidor segons l’ordre rotatiu)

Secretaria de la Mesa:

Tècnica de contractació, substitut (l’administratiu/iva de contractació).

Darrera actualització: 07.06.2016 | 12:10
Darrera actualització: 07.06.2016 | 12:10