Exercici 2016

De la liquidació del pressupost 2016, se n'extreuen les seguents conclusions sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostàtia, regla de despesa i sostenibilitat:

La consolidació de les liquidacions presenta un super hàvit per operacions no financeres, el qual una vegada practicats els ajustaments necessaris resulta una capacitat de finançament d' 1.538.429 €.

La liquidació del pressupost general de l'ajuntament per aquest exercici, no compleix   amb la regla de la despesa, ja que la taxa implícita de creixement és del 5,74 % per sobre de la taxa màxima aprovada per aql 2016 que és de l' 1,80 %.

La ràtio del deute diu, en termes consolidats és del 12,30 % sobre els ingressos dels corrents liquidats.

Darrera actualització: 26.02.2018 | 14:02
Darrera actualització: 26.02.2018 | 14:02