Calendari fiscal

L’Ajuntament de la Garriga té delegada a l’ Organisme de Gestió Tributària la gestió tributària dels ingressos de dret públic consistents en els tributs següents: Impost sobre vehicles de tracció mecànica; Impost sobre béns immobles (naturalesa urbana); Taxa gestió de residus domèstics i comercials; Taxa cementiri municipal; Taxa entrada vehicles-guals; Impost sobre activitats econòmiques; Impost sobre béns immobles (naturalesa rústica).

Podeu consultar els períodes de pagament clicant aquí

Darrera actualització: 13.12.2017 | 16:10
Darrera actualització: 13.12.2017 | 16:10