La Comissió Informativa, és un òrgan complementari de l'organització municipal. Està presidida per l'alcaldessa i integrada per un representant de cada grup municipal.

 

La Comissió Informativa té les atribucions següents:

  • L’estudi i el dictamen previs de tots els assumptes que hagin d’ésser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i els/les regidors/res que exerceixin delegacions.

La Comissió Informativa es reuneix amb caràcter ordinari els dimecres abans de la celebració del Ple, a les 19,30 h, els portaveus són convocats formalment mitjançant l’e-NOTUM (servei de convocatòria d’òrgans col.legiats).

Amb caràcter extraordinari, la Comissió Informativa es pot reunir a proposta de l’alcaldessa o a petició de la meitat dels seus membres.

A requeriment de la seva presidenta, també poden assistir a les sessions de la Comissió Informativa, altres membres corporatius i la resta de personal al servei de la Corporació. 

Darrera actualització: 09.11.2018 | 12:37
Darrera actualització: 09.11.2018 | 12:37