Els òrgans de govern que dirigeixen el govern i l’administració municipal són:

 • L’alcalde/ssa
 • Els/les tinents/es d’alcalde/essa
 • La Junta de Govern Local
 • La comissió informativa/comissions informatives (Junta de Portaveus)
 • La Comissió Especial de Comptes
 • El Ple de la Corporació

L’organització municipal es podrà completar amb:

 • Els/les regidors/res delegats/des
 • Els consells locals sectorials i territorials
 • Els òrgans de govern dels organismes autònoms municipals i de les societats municipals.
 • El/la síndic/a de la Garriga
 • Hi haurà la Junta de Portaveus que podrà actuar en funcions de comissió informativa única o no, d’acord amb l’article 6.1.d. del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de la Garriga.

La creació d’òrgans complementaris ha de respondre als principis d’eficàcia, economia organitzativa i participació ciutadana.

Darrera actualització: 23.03.2015 | 14:21