Les properes eleccions al Parlament de Catalunya 2015 se celebraran el dia 27 de setembre de 2015, segons la Declaració de convocatòria feta pel president Mas el 3 d'agost de 2015

Poden participar com a electors els ciutadans espanyols majors de divuit anys que tinguin la condició política de catalans (que s'obté mitjançant la inscripció o alta en el padró municipal d'habitants com a veí a qualsevol municipi de Catalunya) inscrits al cens electoral i que no es trobin en alguna de les situacions que legalment priven del dret de vot.

També poden votar a les eleccions al Parlament els ciutadans espanyols residents al l'estranger que hagin tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i que acreditin aquesta condició al consolat d'Espanya corresponent, i també els seus descendents inscrits com a espanyols, si ho sol·liciten, en la forma que determini la llei de l'Estat.

A la Garriga, poden votar 11823 electors.

La votació permetrà escollir els 135 diputats del Parlament de Catalunya que es reparteixen en les quatre circumscripcions de la manera següent:

  • Barcelona, 85
  • Tarragona, 18
  • Girona, 17
  • Lleida, 15

A la província de Barcelona hi ha vuit candidatures proclamades

Calendari Electoral:

Vot per correu:

La sol·licitud del vot per correu es pot demanar a les oficines de Correus del 4 d’agost fins el 17 de setembre.  Un cop feta la sol·licitud, a partir del 7 de setembre i fins el 20 de setembre, l’Oficina del Cens Electoral, enviaran per correu certificat al domicili de l’elector, tota la documentació necessària per poder votar per correu. Aquesta documentació l'haurà de recollir personalment la persona sol·licitant. El sobre amb el vot s’ha de certificat a l’oficina de correus i tenen de temps fins el 23 de setembre. U n cop feta la sol·licitud del vot per correu, ja no es pot votar personalment a la Mesa electoral .

Vot per correu elector espanyols temporalment a l’estranger:  

Els electors que es trobin temporalment fora del territori nacional una vegada efectuada la convocatòria de les eleccions i que preveuen que estaran fora fins el dia de la votació, hauran de sol·licitar des de l’estranger la documentació necessària per poder votar.  La sol·licitud es pot recollir a les oficines Consulars o a traves de la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación  del 4 d’agost fins el 29 d’agost . L’elector tindrà que estar inscrit al registre de Matricula del Consolat com a resident. De no ser així podrà fer-ho en el mateix moment que recollir la sol·licitud.  Del 1 de setembre al 15 de setembre la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens enviarà a l’elector al domicili a l’estranger indicat a la sol·licitud, per correu certificat, la documentació necessària per poder votar. Un cop rebuda la documentació, l’elector tindrà fins el 23 de setembre per enviar el seu vot a la Mesa electoral, per correu certificat i urgent.

Consulta del cens

Del 10 al 17 d’agost de 2015 , ambdós inclosos, es podrà consultar el cens a l'Ajuntament. Tenint en compte que el Cens Electoral inclou totes les variacions realitzades fins el 29 de maig de 2015 es podran fer les reclamacions relatives a: error de dades personals, canvi de domicili en la mateixa ciutat o omissió indeguda. La consulta haurà de ser formulada pel propi interessat prèvia identificació amb un document on aparegui la fotografia del titular: DNI, passaport o permís de conduir.

Entre el 31 d’agost i el 8 de setembre l’oficina del Cens Electoral enviarà a tot l’electorat la targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció al cens, la Secció i Mesa en la que li correspongui votar.

Campanya electoral

La campanya electoral dura 15 dies. Comença a les zero hores del dia 11 de setembre i finalitza a les zero hores del dia 26 de setembre. A la província de Barcelona hi ha vuit candidatures proclamades

Integrants de les meses electorals : s'escolliran el 30 d'agost i se'ls notificarà personalment. Amb la notificació rebran un manual d'instrucció Més Informació

Col·legis electorals a la Garriga : Obriran de 9 a 20 h el dia 27 de setembre. Els electors poden votar amb els originials del DNI, passaport o carnet de conduir. 

  • Escola Municipal d’Ensenyament: C Negociant, 79
  • Escola els Pinetons: Pg Congost, 8
  • Escola Municipal de Música: Pl Josep Mauri Serra, 1
  • Casal de Joves: C sant Francesc, 14
  • Escola Giroi: C Santa Maria del Camí, 54
Bústia de dubtes: L'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania una bústia pels dubtes que es puguin generar al voltant de les eleccions.