Sanejament

El sistema de sanejament l’integra la xarxa municipal de clavegueram, els col·lectors en alta i l ’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), situada a l'avinguda Ramon Ciurans, s/n.  Polígon Industrial "Congost". Tel. 93 871 74 53 - Fax. 93 871 76 92

Tots els establiments industrials que ho requereixin han de disposar d’un permís d’abocament d’aigües residuals industrials, inclòs en la llicència o autorització ambiental per l’obertura de l’activitat, que recull les instal·lacions de pretractament que ha de disposar, així com, entre d'altres, el cabal màxim a abocar autoritzat i els nivells màxims de càrrega contaminant que poden portar les aigües industrials.

De la neteja del clavegueram municipal se’n responsabilitza una empresa especialitzada. De la neteja i manteniment dels col·lectors en alta que connecten amb la EDAR i la pròpia EDAR se’n responsabilitza el Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs .

Darrera actualització: 26.02.2015 | 02:55
Darrera actualització: 26.02.2015 | 02:55