Subvenció a les activitats econòmiques que fomentin l’ocupació estable 2018

L’objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar activitats econòmiques que fomentin l’ocupació estable al municipi de La Garriga

Termini de sol·licituds: del 18 de maig al 29 de juny de 2018

Sol·licitud de subvenció a les activitats econòmiques (pimes, micro pimes, comerços, autònoms, cooperatives i entitats sense afany de lucre)  que hagin realitzat contractes laborals en els termes establerts en la convocatòria de subvencions i que tinguin com a mínim un centre de treball al municipi de la Garriga.

Quan es dóna resposta:

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de 2 mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol•licituds.

Qui pot sol·licitar-ho:

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les pimes, micro pimes, comerços, autònoms, cooperatives i les entitats sense afany de lucre que realitzin un projecte generador d’ocupació estable, que tinguin un centre de treball a la Garriga i que hagin iniciat la seva activitat amb anterioritat a la data de presentació de la sol•licitud, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i d’acord amb l’Apartat 4 de les Bases Reguladores

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 27.11.2018 | 14:12