Sol·licitud procediment de selecció de personal

Ofertes de treball: participació en processos de selecció de personal. Sol·licitud per poder prendre part en processos de selecció de personal (funcionari de carrera, personal laboral, interí, mitjançant oposició lliure, concurs de mèrits i altres) convocats pel propi Ajuntament o pels seus organismes autònoms.

On es pot trobar més informació?
Anuncis de convocatòries. BOP província de Barcelona

Altres Informacions d'interès:
Les fotocòpies de la documentació justificativa dels estudis i dels mèrits acreditats seran compulsades gratuïtament en el moment de la presentació de la sol·licitud.
Per més informació feu un clic.

Quin cost té:

Els drets de procediment són els que es fixen en les bases específiques de les convocatòries d'acord amb l'ordenança fiscal vigent (T10)

Quan es dóna resposta:

El que especifiquin les bases de les convocatòries.
Quina documentació es lliura?
Comprovant de la sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o una altra degudament autoritzada.

Cal complir els requisits següents:
Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol país de la Comunitat Europea.
No patir cap malaltia ni defecte físic que pugui impedir el desenvolupament de les funcions corresponents.
No haver estat separat, mitjançant expedients disciplinaris, del servei de cap Administració Pública.
No estar inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
Els establerts a les bases específiques de cada convocatòria.

Cal aportar:

  • Sol·licitud segons el model normalitzat

  • Currículum Vitae
  • Fotocòpia DNI
  • Documentació acreditativa dels estudis realitzats (original i fotocòpia)
  • La que s’especifiqui a les bases reguladores del procés de selecció
  • Si s’escau, documentació acreditativa de mèrits que es puntuïn (original i fotocòpia)

Canals de tramitació:

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
dilluns de 8 a 19 h. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 05.07.2017 | 11:23