Concurs i requisits per adjudicar el muntatge de foodtrucks a la zona de nits de la festa major 2018

L’objecte d’aquest concurs és regular les condicions per l’atorgament d’un màxim de 3 llicències d’ús privatiu del domini públic per exercir l’activitat de venda de menjar mitjançant vehicles, rulots o food trucks a instal•lar en el espai de concerts de la festa major del 2018 que es desenvoluparà els dies 2, 3 i 4 d'agost de 2018, en aquest espai.

S’establiran 3 categories diferents: entrepans i patates, pizzes i empanades, creps i pastissos dolços.

El termini de presentació les sol•licituds serà del 9 al 20 d'abril del 2018

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Finalitzat el termini per la presentació de sol•licituds, es revisarà la documentació presentada i es requerirà a aquells interessats/des que no compleixin els requisits i a aquells en que es consideri que cal demanar aclariments sobre la seva proposta, perquè en el termini de 3 dies hàbils esmenin la sol•licitud i aportin els documents preceptius, amb indicació que en cas de no fer-ho, es considerarà que desisteixen de la seva sol•licitud.
Un cop revisades les sol•licituds definitives, aquestes s'ordenaran per categories i es procedirà a fer el sorteig en cas que sigui necessari. Finalment es notificarà a tots els interessats/des el resultat de l'atorgament de les llicències mitjançant acord adoptat per l'òrgan competent.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden participar en aquest concurs vehicles, rulots o food trucks.

Cal aportar:

  • Formulari específic per a la participació en el concurs de foodtrucks per a les nits de festa major


  • Documentació que cal aportar:

    -Certificat actualitzat de formació en manipulació alimentària de tot el personal
    -Rebut de l’assegurança de responsabilitat civil per l’activitat objecte de la llicència, que haurà de ser d’un import mínim de 150.300 euros
    -Certificat d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries
    -Certificat d'estar al corrent en el compliment de les obligacions de la Seguretat Social.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 12.04.2018 | 10:37