Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics per facilitar l’accés a l’habitatge per l’any 2018.

Ajuts econòmics per fer front a les despeses que pot suposar un nou contracte de lloguer: fiances, honoraris immobiliària, alta subministraments o mudances.

Termini presentació de sol•licituds: del 5 de maig al 15 de novembre de 2018

L’objecte de les subvencions de la present convocatòria és ajudar a finançar les despeses que poden suposar un nou contracte de lloguer. Les condicions i la finalitat de les subvencions són les següents:

 • Persones físiques que accedeixin a un nou contracte de lloguer amb un import de les mensualitats inferior a l’import de lloguer que tenen actualment.
 • Persones físiques que per finalització de contracte hagin d’accedir a un nou contracte de lloguer.
 • Persones físiques que per motius de separació o divorci o emancipació hagin d’accedir a un nou habitatge de lloguer.
 • Persones físiques que acreditin per mitjà d’un informe de serveis socials la necessitat d’accedir a un nou habitatge de lloguer.

Quin cost té:

No hi ha cost

Qui pot sol·licitar-ho:

- Persones físiques empadronades a la Garriga.
- L’import de les mensualitats del nou contracte de lloguer no podrà ser superior als 600,00 €.
- No disposar de cap habitatge en ple domini, ni dret real d’ús.
- Destinar l’habitatge arrendat com a domicili habitual i permanent de la persona beneficiària o unitat de convivència.
- No tenir relació de parentiu amb el propietari de l’habitatge fins el tercer grau de consanguinitat o afinitat inclosos.

Cal aportar:

 • Formulari específic de sol.licitud
 • Persones físiques Documentació obligatòria:

  1) DNI del/de la sol•licitant i/o del/de la representant legal.
  2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
  3) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
  4) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model normalitzat.
  5) Pressupost previst de les despeses per les quals es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
  6) Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
  7) Contracte del lloguer que finalitza, si és el cas.
  8) Contracte del nou lloguer o esborrany del nou contracte on es detallin les despeses inicials que aquest nou contracte comporta.
  9) Certificats acreditatius dels ingressos de la unitat de convivència de l’any en curs. Segons el cas cal acreditar-los de la manera següent:
  a. Contracte de treball.
  b. Nòmina.
  c. Última declaració de IRPF presentada.
  d. Persones beneficiàries d’ajuts, prestacions o pensions, certificats o resolució / resolucions que acreditin la percepció d’una pensió o ajut emès per l’INSS o per l’òrgan gestor que en detalli l’import i el període de cobrament. En el cas de no cobrar-ne cap, certificat de no cobrar cap ajut, prestació o pensió (Institut Nacional de la Seguretat Social).
  e. En cas de persones en situació d’atur, resolució / certificat de prestació que en detalli l’import i el període de cobrament. En el cas de no cobrar-ne cap, certificat de no rebre cap prestació d’atur (Servicio Estatal de Empleo Público).
  10) Volant de convivència.

 • Documentació complementària, per tal acreditar la puntuació conforme l’establert a l’article 9 d’aquestes bases:

  a) Títol de família nombrosa i/o títol de família monoparental vigents expedit per l’organisme competent on consti, entre d’altres, la categoria especial o general.
  b) Resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
  c) Resolució de reconeixement de grau de discapacitat/invalidesa emesa per l’organisme competent, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
  d) Resolució del grau de dependència.
  e) En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin.
  f) Informe mèdic d’algun dels serveis següents: CSMA (Centre Salut Mental Adults) o serveis equivalents, serveis d’estimulació precoç (CDIAP), CSMIJ (Centre Salut Mental Infantil i Juvenil) o serveis equivalents.
  g) Informe de seguiment/tractament al CAS (Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències).
  h) Si és el cas de ser víctima de violència de gènere:
  -La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona/home ha patit alguna de les formes d’aquesta violència i l’ordre de protecció vigent.
  -En absència d’algun dels documents anteriors, són mitjans específics d’identificació de les situacions de violència de gènere, sempre que expressin l’existència d’indicis que una dona/home l’ha patida o està en risc versemblant de patir-la:
  -Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assessorament vigent.
  -L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament alguna manifestació de violència de gènere.
  -L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col•legiada, en el que consti que la dona/home ha estat ates/a en algun centre sanitari per causa de maltractament o agressió.
  -L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de les qüestions de violència de gènere. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció primària, als serveis d’acolliment i recuperació, als serveis d’intervenció especialitzada i les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat.
  -L’informe de l’institut català de les dones
  i) Informe de Serveis Socials que acrediti la situació de risc social.

 • Document de sol.licitud de transferència bancària

Canals de tramitació:

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
dilluns de 8 a 19 h. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 29.05.2018 | 14:19