Convocatòria d'ajuts econòmics per facilitar l'accés a l'habitatge 2019

Ajuts econòmics per fer front a les despeses que pot suposar un nou contracte de lloguer: fiances, honoraris immobiliària, alta subministraments o mudances.

Termini presentació de sol•licituds: del 20 de setembre al 15 de novembre de 2019

L’objecte de les subvencions de la present convocatòria és ajudar a finançar les despeses que poden suposar un nou contracte de lloguer. Les condicions i la finalitat de les subvencions són les següents:

 • Persones físiques que accedeixin a un nou contracte de lloguer amb un import de les mensualitats inferior a l’import de lloguer que tenen actualment.
 • Persones físiques que per finalització de contracte hagin d’accedir a un nou contracte de lloguer.
 • Persones físiques que per motius de separació o divorci o emancipació hagin d’accedir a un nou habitatge de lloguer.
 • Persones físiques que acreditin per mitjà d’un informe de serveis socials la necessitat d’accedir a un nou habitatge de lloguer.

Quin cost té:

No hi ha cost

Qui pot sol·licitar-ho:

a) Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
• Persones físiques que accedeixin a un nou contracte de lloguer amb un import de les mensualitats inferior a l’import del lloguer que tenen actualment.
• Persones físiques que per finalització de contracte hagin d’accedir a un nou habitatge de lloguer.
• Persones físiques que per finalització de contracte l’hagin de renovar per poder mantenir l’habitatge actual.
• Persones físiques que per motius de separació o divorci o emancipació hagin d’accedir a un nou habitatge de lloguer.
• Persones físiques que acreditin per mitjà d’un informe de serveis socials la necessitat d’accedir a un nou habitatge de lloguer.

b) Les persones físiques que compleixin tots aquests requisits:
• Persones físiques empadronades a la Garriga.
• L’import de les mensualitats del nou contracte de lloguer no podrà ser superior als 750,00 €
• No disposar de cap habitatge de propietat en ple domini, ni dret real d’ús.
• Destinar l’habitatge arrendat com a domicili habitual i permanent de la persona beneficiària o de la unitat de convivència.
• No tenir relació de parentiu amb el propietari de l’habitatge fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat inclosos

Cal aportar:

 • Formulari específic de sol·licitud

 • DNI del/de la sol•licitant i/o del/de la representant legal.
 • En el cas de representació legal de la persona sol•licitant, poders de representació i/o documentació que l’acrediti
 • Pressupost previst pel projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat indicat a la convocatòria
 • Certificacions d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 • Contracte del lloguer que finalitza, si és el cas.
 • Contracte del nou lloguer o esborrany del nou contracte on es detallin les despeses inicials que aquest nou contracte comporta.
 • Certificats acreditatius dels ingressos de la unitat de convivència de l’any en curs. Segons el cas cal acreditar-los de la manera següent:

  i. Contracte de treball.
  ii. Nòmina.
  iii. Última declaració de IRPF presentada.
  iv. Persones beneficiàries d’ajuts, prestacions o pensions, certificats o resolució / resolucions que acreditin la percepció d’una pensió o ajut emès per l’INSS o per l’òrgan gestor que en detalli l’import i el període de cobrament. En el cas de no cobrar-ne cap, certificat de no cobrar cap ajut, prestació o pensió (Institut Nacional de la Seguretat Social).
  v. En cas de persones en situació d’atur, resolució / certificat de prestació que en detalli l’import i el període de cobrament. En el cas de no cobrar-ne cap, certificat de no rebre cap prestació d’atur (Servicio Estatal de Empleo Público).
  vi. Volant de convivència.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
Dilluns de 8 a 19 h. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
A l'agost, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 23.09.2019 | 13:05