Convocatòria de subvencions pel programa de natació en horari lectiu any 2016 i 2017

Atorgament de subvencions destinades a finançar les despeses del transport escolar als centres educatius i les AMPA/AFA/APA que participen al programa de natació en horari lectiu.

El termini de presentació les sol•licituds: Fins el 10 d’agost de 2017, inclòs

Qui pot sol·licitar-ho:

AMPA/AFA/APA i centres educatius que participen al programa de natació

Cal aportar:

 • Instància general

 • Persones jurídiques

  1) Escriptura de constitució o Estatuts. (si no s’han presentat amb anterioritat)
  2) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. (si no s’han presentat amb anterioritat)
  3) Projecte de l’activitat/s o programa/es a realitzar pel qual se sol·licita subvenció, que inclogui llistat amb els alumnes que participen al programa concretant nivell (P4 o P5) i normativa del curs de natació del curs signada.
  4) Pressupost detallat d’ingressos i de despeses de l’activitat del curs.
  5) Full de les dades de l’entitat.
  6) Instància adreçada a l'Ajuntament de la Garriga, que expressi la qualitat en la qual actua el qui subscriu la sol·licitud, degudament acreditada, número de DNI, domicili, telèfon per a notificacions i adreça electrònica.
  7) Al cas de resultar beneficiari caldrà un pronunciament exprés del sol·licitant que acrediti estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Canals de tramitació:

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h. Dilluns i dijous de 16:30h a 19:00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 02.03.2018 | 10:02