Convocatòria de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament 2018

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat any 2018

Termini de presentació de sol.licituds: del 14 de juny al 26 de juliol del 2018

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar  projectes que tinguin com a objectiu:

 • L’ésser humà, al centre.
 • El foment de la pau, la justícia, la igualtat i l’equitat en les relacions entre persones, pobles, cultures, nacions i Estats.
 • La promoció i la defensa dels drets humans, i les llibertats fonamentals, en pro de la Justícia Global.
 • El reconeixement del dret dels pobles a la defensa i a la promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies, i també dels valors de la convivència intercultural.
 • La defensa i la promoció de les persones i els col·lectius més desfavorits o dels que pateixen discriminacions de qualsevol tipus, d’acord amb un enfocament de drets.
 • El reconeixement dels drets econòmics, laborals i socials, del treball, l’empresa i el bon govern com a fonaments de la Justícia Global.
 • Equitat de gèneres i apoderament de les dones.
 • Promoció de la sostenibilitat, en les seves vessants econòmica, social i ambiental.
 • L’impuls i la promoció de l’educació per a la Justícia Global, a través de la sensibilització, la formació, la recerca i la incidència política.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2018 per a la concessió de les subvencions objecte de la present convocatòria serà de 66.000,76 €.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.

L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats no podrà superar 16.500,19 €.

Quin cost té:

No té cost.

Quan es dóna resposta:

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol•licituds.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Qui pot sol·licitar-ho:

1.- Podran beneficiar-se d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

b) Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

• Estar legalment constituïda com a fundació o associació sense ànim de lucre.
• Disposar de seu social o delegació permanent al terme municipal de la Garriga.
• En el cas de les entitats, estat inscrites al Registre d’entitats de l’Ajuntament des d’un any abans d’aquesta convocatòria (i mantenir aquesta condició fins a la finalització de l’execució del projecte).
• Reflectir als seus estatuts que entre les seves finalitats hi ha la realització d’activitats i projectes orientats a la cooperació, l’educació per al desenvolupament i el foment de la cultura de la pau.
• També poden presentar projectes a aquesta convocatòria altres entitats o organismes que, tot i no complir el punt anterior, realitzin habitualment activitats de cooperació i educació per al desenvolupament amb organitzacions homòlogues i que tinguin així mateix presència significativa al poble.
• Haver realitzat activitats, a la Garriga, d’Educació per al Desenvolupament (sensibilització, educació-formació, recerca o incidència política i mobilització social) durant l’any anterior a la convocatòria.
• Garantir mitjançant la memòria de les seves activitats, l’experiència de la ONG en la realització de les actuacions assimilables a les que s’orienten els ajuts.

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol•licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen.

Cal aportar:

 • Formulari específic de sol.licitud

 • Respecte de I'entitat:

  1) DNI de qui en tingui la representació legal.
  2) Número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
  3) Escriptura de constitució o Estatuts.
  4) Poders de representació i/o certificat expedit pel Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal de la persona sol•licitant.
  5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició d’entitat beneficiària (model 1034-v1 disponible al web de l’Ajuntament)
  6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la subvenció (model 1034-v1)
  7) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur (model 1034 v-1).
  8) Declaració d’estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (model 1034-v1).
  9) Declaració responsable relativa a les retribucions anuals dels òrgans de direcció o administració, si són beneficiàries d’una subvenció d’import superior als 10.000€ (1034-v1).
  10) Declaració de compromís d’adhesió als principis ètics i les regles de conducta previstes al “Reglament de codi ètic i bon govern a l’Ajuntament de la Garriga” (1034-v1).
  11) Breu memòria de la història de l’entitat, grup o col•lectiu (informació pertinent que acrediti la presència significativa de l’entitat a la Vila.
  12) Relació d’activitats d’educació per al Desenvolupament/Sensibilització realitzades durant d’exercici anterior a la convocatòria (Annex 1 “ACTIVITATS D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT/SENSIBILITZACIÓ REALITZADES PER L’ENTITAT”).
  13) Formulari per a la presentació de projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (Annex 2 “FORMULARI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT”).
  14) Comprovant conforme l’entitat està inscrita al Registre d’entitats de la Generalitat de Catalunya.

 • Respecte de la contrapart:

  • Documentació de registre com a entitat.
  • Estatuts de l’entitat/organisme.
  • Memòria d’activitats.
  • Memòria econòmica de l’exercici anterior i pressupost de l’exercici actual.

  L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol•licitant o representant i serà original o còpia degudament autenticada.

Canals de tramitació:

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
dilluns de 8 a 19 h. De dimarts a divendres de 9 a 14 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 13.06.2018 | 13:49