Convocatoria d'ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat 2017

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat any 2017

L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes que tinguin com a objectiu:

 • La cooperació en el desenvolupament i nivell internacional.
 • La promoció de la solidaritat dels ciutadans amb els països pobres o en greu crisi.
 • La promoció de la cultura de la pau.

* Cal presentar la sol·licitud mitjançant instància general a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, fins al 25 de maig de 2017, inclòs.

Publicació convocatòria a l'e-TAULER

Quin cost té:

No té cost.

Quan es dóna resposta:

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de 60 dies a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol•licituds.

Qui pot sol·licitar-ho:

Poden sol·licitar la subvenció les entitats o organismes que compleixin els següents requisits:

• Estar legalment constituïda.
• Disposar de seu social o delegació permanent al terme municipal de la Garriga.
• En el cas de les entitats, estar inscrites al Registre d'entitats de l'Ajuntament des d'un any abans d'aquesta convocatòria (i mantenir aquesta condició fins a la finalització de l'execució del projecte) i tenir presència significativa al poble.
• Reflectir als seus estatuts que entre les seves finalitats hi ha la realització d'activitats i projectes orientats a la cooperació, la solidaritat, el foment de la cultura de pau.
• També podran presentar projectes a aquesta convocatòria altres entitats o organismes que, tot i no complir amb el punt 2.3., realitzin habitualment activitats de solidaritat i cooperació amb organitzacions homòlogues i que tinguin així mateix presència significativa al poble.
• Haver realitzat activitats, a la Garriga, d'Educació pel Desenvolupament (sensibilització, educació-formació, recerca o incidència política i mobilització social) durant l'any anterior a la convocatòria.
• Garantir, mitjançant la memòria de les seves activitats, I'experiència de I'ONG en la realització de les actuacions assimilables a les que s'orienten els ajuts.
• Estar al corrent de les obligacions fiscals amb la hisenda local i les altres administracions.
• En el cas que hagués rebut subvenció municipal d'aquest ajuntament, haver-la justificat degudament.

Per a més informació us podeu adreçar a l'Àrea d'Acció Social, Cooperació i Polítiques d'Igualtat mitjançant correu electrònic pigualtat@ajlagarriga.cat

Cal aportar:

 • Instància general

 • Respecte de I'entitat:

  a) Estatuts de l’entitat.
  b) Fotocòpia del NIF de l’entitat.
  c) Fotocopia del NIF de la persona que subscriu la sol•licitud.
  d) Breu memòria de la història de I'entitat, grup o col•lectiu (informació pertinent que acrediti la significativa presència de I'entitat a la vila) i de I'exercici econòmic anterior.
  e) Relació d’activitats d’Educació per al Desenvolupament/Sensibilització realitzades a la Garriga. (Annex 1)

 • Respecte del projecte, aquest haurà de contenir, amb caràcter general:

  a) Títol.
  b) Dades de l’entitat sol•licitant.
  c) Dades de la contrapart local.
  d) Persones responsables del projecte.
  e) Breu descripció del projecte.
  g) Ubicació del projecte.
  h) Població beneficiària.
  i) Objectius i resultats esperats.
  j) Metodologia de treball i activitats previstes.
  k) Calendari d’execució / cronograma de les activitats.
  l) Pressupost
   Pressupost global.
   Quantitat sol•licitada
   Aportació pròpia.
   Aportacions d’altres organismes (confirmades i previstes).
   Pressupost detallat per partides i finançadors.
  m) mecanismes de gestió i seguiment del desenvolupament del projecte.
  n) sistema d’avaluació.
  o) Accions d’Educació per al Desenvolupament/Sensibilització a realitzar a la Garriga en relació al projecte.

  Per a la redacció del projecte cal seguir el formulari que s’adjunta com a Annex 2

  L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol•licitant i serà original o còpia degudament autenticada.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Plaça de l'Església, 2 - 08530 La Garriga - Barcelona
Telèfon: 93 860 50 50
Fax: 93 871 82 81
Correu electrònic: oac@ajlagarriga.cat
Horari:  
de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h. Dilluns i dijous de 16:30h a 19:00h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 20.06.2017 | 16:55