Servei d’atenció a la infància i adolescència:
Els professionals que es dediquen a l’atenció d’infants i d’adolescents amb necessitats individuals, familiars i/o socials són els educadors/-es socials. Intervenen en situacions que poden acabar en situacions de risc social pels menors com poden ser: absentisme, desecolarització, menors en risc d’abandonament, maltractaments i/o abús, menors amb necessitats educatives especials, conflictes familiars i/o escolars, joves amb conductes predelinqüents, inici consum drogues, problemes de trastorns de l’alimentació, etc.
El treball que es realitza des de els Serveis Socials implica coordinació entre diversos serveis i/o professionals com professors/-es, EAP, sanitat (pediatria, CSMIJ, CDIAP...) i la tècnica de C-17 per temes relacionats amb el consum de drogues, justícia juvenil...com també coordinació, derivació i col•laboració dels casos de menors en situacions límits a l'EAIA (Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència).

  • Atenció individual i familiar:  prevenir, detectar i intervenir en situacions risc social que afectin els menors; i atendre a les famílies amb menors en situació risc social, establint un pla d’ajuda i oferint-los els recursos i serveis disponibles dins el territori.
  • Beques de llibres i material escolar: suport econòmic per l’adquisició de llibres de text i material escolar de l'alumnat empadronat a la Garriga i matriculat en centres públics o privats concertats d'educació infantil, primària i secundària de la mateixa població, que es trobi en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. És un ajut econòmic que es paga directament als centres escolars.
  • Ajuts individuals de menjador escolar:  Els ajuts individuals de menjador escolar, gestionats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental , estan dirigits als i les alumnes empadronades als municipis de la comarca del Vallès Oriental matriculats a centres públics o privats concertats d’educació infantil, primària i secundària de la mateixa comarca, que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. Anualment el Consell Comarcal del Vallès Oriental determina les bases reguladores de les beques de menjador.
  • Pla d’Absentisme escolar:  El Pla d’Absentisme escolar són una sèrie d’actuacions interdisciplinars dirigides a la detecció, prevenció i intervenció davant situacions d’absentisme en el municipi. En el Pla hi participen les diferents escoles i institut del municipi, el departament d’educació, l’EAP i Serveis Socials.
  • Col·laboració amb el Grup de Reforç Escolar:  Servei adreçat a nens i nenes d’educació primària dels centres públics de la Garriga que presentin dificultats acadèmiques i que aquestes no puguin ser ateses en l’entorn familiar. És prestat per persones voluntàries.
    Els centres escolars deriven als serveis socials els casos que compleixen els requisits. Són atesos en funció del nivell de prioritat marcat per l’escola i de la disponibilitat de persones voluntàries.
Darrera actualització: 30.09.2013 | 10:54
Darrera actualització: 30.09.2013 | 10:54