Transmissió per oferta pública de l'autorització de venda no sedentària de la parada P12 del mercat de la Garriga

Termini convocatòria: De l'1/10/2019 al 15/10/2019 (ambdós inclosos)

S’obre el termini de presentació d’interessats a l’oferta pública de transmissió de l’autorització per a l’exercici de la venda no sedentari al mercat de la Garriga de la parada P12:

  • Dates de celebració del mercat no sedentari:  tots els dissabtes de l’any amb independència que s’escaigui en dia festiu o no, exceptuant els dies de Nadal i Cap d’any que no hi haurà mercat setmanal.
  • Horari de muntatge de 5.00 a 8.30 i desmuntatge de 14.00 a 15.00.
  • L’indret on s’autoritza a muntar la parada: Carrer Centre davant els número 45-47 (zona Biblioteca).
  • Les dimensions exactes del lloc de venda assignat: 9 metres lineals.
  • El producte o la gamma de productes autoritzats per a la venda: sabatilles i sabatilles esportives amb remolc adaptat.

Qui el pot demanar?

Persones físiques o jurídiques que no siguin titulars d'una autorització al mercat no sedentari de la Garriga i que compleixin tots els requisits.

Quan es dóna resposta?

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcaldessa adoptarà una resolució en el termini màxim d'un mes, amb la relació de persones aspirants admeses i excloses; la resolució s'ha de publicar a la Seu Electrònica del web municipal, al Portal de Transparència de l'Ajuntament de la Garriga i exposar-lo al tauler d'anuncis electrònic (e-TAULER) municipal i s'hi indaran les causes d'exclusió i el termini per esmenar els defectes que es concedeix a les persones aspirants excloses.

Documentació necessària?

Formulari específic de sol·licitud

DNI del titular i suplent (si s'escau)

Pòlissa de l'assegurança de Responsabilitat Civil

Rebut en curs del pagament de l'assegurança de Responsabilitat Civil

Una fotografia del titular de la parada

Una fotografia del suplent de la paradaCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.

Preu

Import de transmissió: sis mil euros (6.000 EUR)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-11-2019 16:41