Sol·licituds de les subvencions de l'Esport Escolar de la temporada 2018-2019

Del 27 de juny al 25 de juliol del 2019 està obert el termini per presentar les sol·licituds per obtenir la subvenció de l’Esport Escolar per a tots aquells centres educatius de la Garriga que durant el curs 2018-2019 van participar activament en el programa de l’Esport Escolar de l’Ajuntament de la Garriga.

Qui el pot demanar?

Les persones jurídiques (centres i instituts) de la Garriga que durant el curs 2018-2019 van participar activament a l'esport escolar del municipi i que estan legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen: · Centres educatius públics de primària o secundària · Centres educatius públics concertats de primària o secundària · AMPA's i AFA's dels centres educatius de primària o secundària que estiguin inscrits en el registre municipal d'entitats de la Garriga. · Associacions esportives escolars inscrites en el registre municipal d'entitats de la Garriga.

Quan es dóna resposta?

Al mes de juliol

Documentació necessària?

Formulari específic de sol·licitud

DNI de la persona representant legal

Escriptura de constitució o Estatuts o documentació equivalent, en cas que hi hagi hagut alguna modificació

Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant.

Certificacions d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social

Annex 1: Fitxa dels monitors/es

Annex 2: Pressupost

Annex 3: Fitxa de l'activitat subvencionada

Altra documentació que cal adjuntar a la sol·licitud· Els impresos facilitats per l'Àrea d'Esports, adjuntant: - Llistats dels grups d'entrenament, amb el nom i cognoms dels participants i del monitor/a o entrenador/a de cada grup. - Titulació dels entrenadors/es o monitors/es. - Contracte o una de les nòmines dels entrenadors/es o monitors/es. · Documents acreditatius que demostrin que a les activitats subvencionades hi figura el logotip de l'Ajuntament.Canals de tramitació

TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-03-2020 08:14