Sol·licitud subvencions en règim de concurrència competitiva per a esportistes amb necessitats econòmiques de la Garriga 2019

Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a esportistes amb necessitats econòmiques de la Garriga

Termini presentació sol·licituds: del 30 de maig al 28 de juny del 2019 (ambdós inclosos)

Regir la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics als esportistes  amb necessitats econòmiques que vulguin practicar esport i estiguin empadronats a la Garriga( entre 6 i 16 anys, ambdós incloses)

Qui el pot demanar?

Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen: estar empadronades a la Garriga i tenir edat compresa entre 6 i 16 anys (ambdós incloses)

Quan es dóna resposta?

Un cop s'hagi entrat la sol·licitud: el termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds

Documentació necessària?

Formulari específic de sol·licitud

DNI del/de la sol·licitant

Llibre de família o certificat de naixement, si s'escau

En el cas de representació legal documentació acreditativa d'aquest fet

Declaració de la renda corresponent a l'any 2018 dels membres de la unitat familiar

En el cas de treballadors fixos o temporals, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos on constin els ingressos percebuts (Si no presenta declaració IRPF)

En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantitat actualitzada (Si no presenta declaració IRPF)

En el cas de no disposar de cap ingrés ni prestació document acreditatiu emès pel Servei Català d'Ocupació o l'Institut Nacional de la Seguretat Social

Factura acreditativa del pagament al club esportiu

Altra documentació que acrediti els ingressos obtinguts (relacionar en el formulari específic de sol·licitud)Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Hi ha 10.000 € per a les subvencions

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-11-2019 12:01