Inscripcions del curs 2019-2020 de l'activitat de la gimnàstica de manteniment per a adults

Per poder començar l’activitat de la gimnàstica de manteniment per a adults el mes de setembre les inscripcions s’hauran de realitzar del 8 de juliol al 31 d’agost de 2019.

El curs 2019-2020 de la gimnàstica de manteniment per a adults començarà el 12 de setembre de 2019 i acabarà el 18 de juny de 2020. El calendari de l’activitat seguirà el calendari escolar.

Documentació necessària?

Formulari específic de sol·licitud

DNI o passaport del sol·licitant i del representant, si s'escauCanals de tramitació

Les sol·licituds, juntament amb el formulari d'inscripció, hauran de presentar-se mitjançant el corresponent model normalitzat, que serà signat per l'interessat/da.
El model normalitzat d'inscripció podrà trobar-se a la seu electrònica del web municipal o, físicament, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. Es tindrà en compte l'ordre d'entrada de les sol·licituds d'inscripció a l'hora de començar a resoldre la petició.PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.

Preu

Preus públics regulats a l'ordenança P03

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-03-2020 08:20