Inscripció al Registre Municipal d'Unions Civils (o parelles de fet )

Legalització de la convivència comuna com a parella estable.

Qui el pot demanar?

Les parelles residents a la Garriga i empadronades al mateix domicili amb dos anys de convivència comuna.

Documentació necessària?

Sol·licitud d'inscripció al registre d'unions civils (o parelles de fet)

Fotocòpia DNI dels dos membres de la parella.

Certificat/Volant d'empadronament en el domicili comú.

Declaració jurada responsable de cadascun dels dos sol·licitants on s'expressi que compleix tots els requisits que estableix l'article 4 del Reglament regulador del Registre Municipal d'Unions Civils de l'Ajuntament de la Garriga.

Fotocòpia de l'escriptura de propietat o contracte de lloguer de l'habitatge.

(Opcional) Conveni regulador de les relacions personals i patrimonials de la parella, si es desitja que en quedi constància en el registre.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2019 16:09