Ajuts de llibres i material escolar de l'Ajuntament de la Garriga (Curs 2019-2020)

Termini de sol·licitud: del 6 al 31 de maig del 2019

Per acord del Ple de data  27 de febrer del corrent van ser aprovades les Bases Reguladores per a l’atorgament per part de l’Ajuntament a través del Servei Socials del mateix municipi  de subvencions destinades a ajuts de llibres i material escolar als/les  alumnes/as empadronats/des a la Garriga i matriculats/des en centres públics o privats concertats d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i CFGM de la mateixa població, que es trobin en una situació de vulnerabilitat socioeconòmica. Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:

  • Donar suport econòmic a la despesa que suposa la compra de llibres de text i material escolar a les famílies del municipi.
  • Protegir la vulnerabilitat dels infants davant els efectes de la situació econòmica actual i fomentar el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació.
  • Prevenir l’absentisme escolar.
  • Facilitar els mitjans materials necessaris pel correcte desenvolupament del procés d’aprenentatge.

Qui el pot demanar?

Podran ser beneficiaris als/les alumnes/as empadronats/des a la Garriga i matriculats/des en centres públics o privats concertats d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i CFGM de la mateixa població, que es trobin en una situació de vulnerabilitat socioeconòmica, i en determinats casos quan el CFGM i batxillerats es cursin fora de la Garriga es podran subvencionar quan els Serveis Socials considerin que la situació familiar ho requereix, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

Quan es dóna resposta?

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Documentació necessària?

Formulari de sol.licitud per ajut de llibres i material escolar 2019-2020

Documentació identificativa obligatòria:a) NIF/NIE o passaport del/de la sol·licitant. En el cas de no disposar-se, certificat de naixement o llibre de família on consti la filiació. b) Volant de convivència expedit per l'Ajuntament. c) En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet.

Documentació econòmica obligatòria: Documentació justificativa dels ingressos de la unitat familiar (s'han d'acreditar tots els ingressos de la unitat familiar de convivència): a) Declaració presentada de l'IRPF de l'any anterior al de l'aprovació de la convocatòria de tots els membres de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos. b) En el cas de no presentar la declaració del IRPF s'haurà d'aportar: - En tots els casos (a excepció dels /les estudiants majors de 16 anys): l'informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social. - En el cas de treballadors /a fix/a o temporal, els fulls de salari o certificat equivalent dels últims 6 mesos on consti els ingressos percebuts. - En el cas de persones en situació d'atur, el certificat actualitzat de l'Oficina de Treball de la Generalitat en què consti si es percep la prestació d'atur i la seva quantia. - En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius, s'ha d'aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d'ingressos. - En el cas de pensionistes, el certificat acreditatiu de la percepció d'una pensió i de la seva quantia actualitzada. - En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat acredicatiu. - En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors: declaració jurada d'ingressos de la unitat familiar. c) En el cas de treballadors autònoms la declaració de renda i/o beneficis i pèrdues del treball per compte, moviments bancaris i declaració jurada d'ingressos. d) Si és el cas, conveni o la sentència de divorci/separació. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un document que acrediti aquesta situació (justificant d'interposició de la demanada, document notarial...) - En cas que s'hagi establert el pagament d'una pensió, però que no es passi, s'ha d'acreditar la denúncia d'aquest fet. Si no es porta el document, es comptarà la pensió com un ingrés. e) El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas. f) En cas de CFGM I Batxillerats que no es cursin en el municipi de la Garriga, s'haurà d'adjuntar les dades del centre on es cursarà els estudis, justificant de pagament de la despesa de material i llibres i nº de compte de sol.licitant.

Documentació complementària:a) Si és el cas, el títol de família nombrosa i/o títol de família monoparental vigents expedit per l'organisme competent on consti, entre d'altres, la categoria especial o general. b) Si és el cas, per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència c) Si és el cas, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat/invalidesa emesa per l'organisme competent, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un Centre d'Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes, corresponent a l'alumne i/o germans o convivents. d) Si és el cas, resolució del grau de dependència. e) En cas de malaltia greu d'algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents actuals que ho acreditin. f) Si és el cas de ser víctima de violència de gènere, la documentació acreditativa, d'acord amb les previsions de l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Acció SocialCarrer Sant Francesc, 1- 308530 - La Garriga (Barcelona)Oficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.

Preu

L'assignació de les subvencions es basarà en trams d'acord amb la puntuació obtinguda.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-11-2019 15:36