Primer Ple del nou curs polític

Última revisió 13-01-2020 13:21
24/09/2019

Aquest dimecres 25 de setembre a les 19 h s'encenta un nou curs polític amb el Ple municipal.

Ordre del dia:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió 130 corresponent al ple extraordinari de 24 de juliol de 2019.
 2. Despatx d’ofici.
 3. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost. Primer trimestre del 2019
 4. Donar compte de l'acompliment de la llei 15/2010, de 5 de juliol, en la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i del reial decret 635/2014, relatiu al càlcul del període mitjà de pagaments, corresponent al primer trimestre del 2019.
 5. Aprovació de la modificació de l'acord d'assignació drets econòmics  referent al Consell de Cooperació i al Consell Escolar Municipal. Legislatura 2019-2023.
 6. Aprovació de l'adjudicació del contracte de serveis de neteja de via pública.
 7. Aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball per l'increment de 6 dotacions d'administratius.
 8. Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 2019/31. Modalitat: crèdits extraordinaris.
 9. Expedient de modificació de crèdits número 2019/32. Modalitats: crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
 10. OAMC. Expedient de modificació de crèdits número 2019/04. Modalitat: Suplements de crèdit.
 11. OAMC. Expedient de modificació de crèdits número 2019/05. Modalitat: Suplements de crèdit.
 12. Aprovació de l'acord de l'increment del 0,25% de les retribucions dels empleats públics de l'Ajuntament de la Garriga i de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació amb efectes a partir del 1/07/2019.
 13. Aprovació de la modificació de la Plantilla de personal per a l'exercici 2019 per a la creació de 6 places d'administratiu/iva per reforçar els serveis de Hisenda/Tresoreria, Secretaria, OAC, Serveis Socials, Serveis a les Persones, SSTT i Recursos Humans.
 14. Aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2018

Informes d’alcaldia

Mocions

 1. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans, perquè la fira de la Festa Major de la Garriga reservi unes hores sense sorolls ni llums per facilitar la participació de nens i nenes, adolescents, joves i adults amb trastorn de l'espectre autista.
 2. Moció que presenta el grup municipal de la CUP, per al reconeixement de l'estat d'emergència climàtica.
 3. Moció que presenta el grup municipal de la CUP, per a la creació del Consell Sectorial per a la mobilitat sostenible.
 4. Precs i preguntes.

ple municipal
ple municipal