El Ple de juny es farà un dimarts a les 18 h

Última revisió 26-06-2020 16:09
26/06/2020

El Ple del mes de juny es farà un dimarts, el dia 30, a les 18 h,

La sessió, que serà virtual, es podrà seguir en directe per Ràdio Silenci.

Les persones interessades a fer preguntes poden entrar una instància fins el dia abans

L'ordre del dia és el següent:

 

1.-Aprovació acta del Ple de data 27de maig de 2020.

Despatx d’ofici

2.-Donar compte al Ple de les resolucions d'alcaldia i acords de la JGL.

3.-Donar compte al Ple de la resolució de modificació de la composició de la Junta de Govern Local.

4.- Donar compte dels informes anuals emesos per la Intervenció general de l’ajuntament en matèria de control intern.

5.- Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia de liquidació del pressupost 2019. Ajuntament.

6.- Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia de liquidació del pressupost 2019. OAMC.

 

Part resolutiva

7.-Aprovació del "Reglament del Fons Social" i inclusió com annex a  l' "Acord de Condicions de Treball dels  empleats/ades públics/ques  de l'ajuntament de la Garriga i del seu Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació".

8.-Ratificació de la resolució d'alcaldia d'aprovació de l'aixecament de la suspensió del contracte de concessió de la gestió de les zones  d'aparcament regulat del municipi de la Garriga.

9.-Aprovació de modificació pressupostària expedient núm. 2020/16, en la modalitat de crèdits extraordinaris.

10.-Expedient de modificació de crèdits número 2020/18, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

11.-Aprovar la Declaració del dia Internacional pels drets dels col·lectius LGBTI+ (28 de juny).

 

Informes de l'alcaldia

 

Mocions

12.-Moció que presenta el grup municipal de la CUP de la Garriga per exigir la reobertura de les torres de guaita de la Generalitat.

13.-Moció que presenta el grup municipal de CS  perquè l'Agència Catalana de l'Aigua  (ACA) intervingui en millores d'actuació sobre el riu Congost a la Garriga.

14.-Moció que presenta el grup municipal del PSC de la Garriga per a exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent amb l’Escola Bressol de les Caliues.

15.-Moció que presenta el grup municipal de JUNTS per la Garriga a l'ajuntament de la Garriga en suport a les treballadores i treballadors de NISSAN a Catalunya.

16.-Moció que presenta el grup municipal d'Acord+ERC-AM de la Garriga de suport a les lluites per a l'eliminació de la discriminació racial.

 

Precs i preguntes

17.-Precs i preguntes dels grups municipals. Ple juny 2020.

ple virtual la garriga
ple virtual la garriga